ที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการพลังาน และติดตามระบบการจัดการพลังงาน ปี พ.ศ. 2558
และการจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรอุปกรณ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
   
 

      วัตถุประสงค์โครงการ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน และติดตามระบบการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จึงมอบหมายให้ บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด เป็นที่ปรึกษา บิ๊กซีฯ ปี 2558 ดำเนินการจำนวน 27 สาขา

ลำดับ
สาขา
ภูมิภาค
ลำดับ
สาขา
ภูมิภาค
1
เพชรเกษม
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
15
กาญจนบุรี
ตะวันตก
2
เพชรเกษม 2
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
16
เพชรบุรี
ตะวันตก
3
แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
17
ชุมพร
ใต้
4
แจ้งวัฒนะ 2
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
18
สุราษฎร์ธานี
ใต้
5
ติวานนท์
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
19
สมุย
ใต้
6
รัตนาธิเบศร์
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
20
หาดใหญ่
ใต้
7
รัตนาธิเบศร์ 2
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
21
หาดใหญ่ 2
ใต้
8
บางใหญ่
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
22
ตรัง
ใต้
9
อ้อมใหญ่
ตะวันตก
23
สตูล
ใต้
10
นครปฐม
ตะวันตก
24
กระบี่
ใต้
11
มหาชัย
ตะวันตก
25
ภูเก็ต
ใต้
12
สมุทรสงคราม
ตะวันตก
26
ภูเก็ต 2
ใต้
13
บ้านโป่ง
ตะวันตก
27
ปัตตานี
ใต้
14
ราชบุรี
ตะวันตก

ขอบเขตงาน

 1. ช่วยบี๊กซีส่วนกลาง และสาขาพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภายใต้ พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 • อบรมให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฎิบัติตามกฎหมาย ระบบการจัดการพลังงาน การตรวจประเมินติดตามการพลังงาน (Internal Audit) จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในห้างสรรพสินค้าฯ

 • ให้คำแนะนำการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (Energy Management Matrix) พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายขององค์กร
 • ให้คำแนะนำการทำจัดนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์บริษัทฯ และกฎหมาย
 • ให้คำแนะนำการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานฯ
 • ให้คำแนะนำการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (Specific Energy Consumption) เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

 • ให้คำแนะนำและร่วมการค้นหาจุดสูญเสียพลังงาน และตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน สมรรถนะและประสิทธิภาพ ทั้งระบบปรับอากาศ แสงสว่าง ทำความเย็น สุขาภิบาล บำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ

 • ให้คำแนะนำ และร่วมการวิเคราะห์การใช้และการสูญเสียพลังงาน
 • ให้คำแนะนำและร่วมกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดัชนีชี้วัด (KPI) นวัตกรรมเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานใหม่ๆ และกำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
 • ให้คำแนะนำและร่วมกำหนดแผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน และจิตสำนึกนำไปสู่ค่าเป้าหมายที่กำหนด
 • ให้คำแนะนำและร่วมติตตามผล / ประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน อบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • ให้คำแนะนำและร่วมสังเกตการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Audit) และประชุมทบทวน แก้ไขข้อบกพร่องผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 • ประเมินผล และสรุปปัญหา/อุปสรรคที่ผ่านมา พร้อมให้แนะนำแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงในปีต่อไป
 • จัดทำและจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานให้กับ บิ๊กซีฯ และ พพ. พร้อมทั้งจัดทำรายงานตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับบิ๊กซีฯ เป็นฐานข้อมูลในการทำงาน
2. ประสานงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) แทนบิ๊กซีฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการโครงการ
 

| top | close | home |