โครงการ ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 9
อาคาร CPALL ACADEMY
   
 

     รายละเอียดของโครงการ

โครงการ ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ชั้น 9 อาคาร CPALL ACADEMY
ตั้งอยู่ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

เจ้าของโครงการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารโครงการ และควบคุมงานงานก่อสร้าง
งานตกแต่งภายใน, ระบบไฟฟ้าและการสื่อการ, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบป้องกันอัคคีภัย

  • บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด

รายละเอียดของโครงการ

ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ชั้น 9 ที่ดำเนินการบริหารโครงการโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นห้องพักอาจารย์ของคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร, คณะนิเทศศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

| top | close | home |