HOME      
โครงการ Forestias   
 

 
 

 รายละเอียดของโครงการ

โครงการ Forestias

ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เจ้าของโครงการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( MQDC)

บริหารและควบคุมงานก่อสร้างงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบสุขาภิบาลและท่อประปา, ระบบไฟฟ้า, ระบบเครื่องกล, ระบบป้องกันอัคคีภัย และอื่นๆ

 

รวมพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 300 Unit

 

| top | close |