โครงการ Rajburi Canes and Sugar Co., Ltd.
& Kanchanaburi Bio-Energy Co., Ltd.
   
 

     รายละเอียดของโครงการ

โครงการ Rajburi Canes and Sugar Co., Ltd. & Kanchanaburi Bio-Energy Co., Ltd.
ตั้งอยู่ จังหวัดกาญจบุรี

เจ้าของโครงการ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

ผู้บริหารโครงการ และควบคุมงานงานก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร, งานวิศวกรรมเครื่องกล และระบบดับเพลิง,งานวิศวกรรมสุขาภิบาล, งานระบบการผลิต

  • บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด

รายละเอียดของโครงการ

ก่อสร้างโรงงานน้ำตาลเพื่อผลิตน้ำตาลดิบ, น้ำตาลรีไฟน์และมุ่งเน้นในการผลิตไฟฟ้า
(Rajburi Canes and Sugar Co., Ltd. & Kanchanaburi Bio-Energy Co., Ltd.) โดยคาดว่าในช่วงเริ่มต้น (1-3 ปี) จะสามารถจัดหาอ้อยเข้าโรงงานได้ประมาณ 800,000 ตันต่อปี จนถึง 1,200,000 ตันต่อปี

| top | close | home |