โครงการ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ (SATIT PIM)
   
 

     รายละเอียดของโครงการ

โครงการ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (SATIT PIM)
ตั้งอยู่ หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เจ้าของโครงการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง

  • บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด

รายละเอียดของโครงการ

โครงการ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (SATIT PIM) เป็นอาคารประเภทอาคารเรียน เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นโรงเรียนสาธิต รองรับนักเรียนในระดับมัธยมต้น (ม.1- ม.3) ชั้นปีละ 7 ห้องเรียน และมัธยมปลาย (ม.4 - ม.6) ชั้นปีละ 5 ห้องเรียน (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 35 คนต่อห้อง)


โครงการ ประกอบด้วยอาคารเรียน 7 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) และชั้นดาดฟ้า มีพื้นที่ใช้สอย 10,760 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2-2-19 ไร่ ที่ออกแบบให้มีความเรียบง่ายแต่ทันสมัย และมีจุดเด่นเป็นอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีลานอเนกประสงค์ (สนามกีฬา, สันทนาการ และพื้นที่จอดรถ (ประมาณ 38 คัน) อีกประมาณ 700 ตารางเมตร)


ทั้งนี้ ในการดำเนินการก่อสร้าง มีเป้าหมายให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 และพร้อมเปิดใช้งานเพื่อรองรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560

| top | close | home |