Knowledge Construction Supervision
   
   
 
 
  

 

   

 

   
 
 
   
 

Field of Activity iECM Company Limited offer Engineering and Consultancy Services that deal with the following fields :

Building & Industrial Plant Construction

 • Civil and Structural Engineering
 • Architectural and Interior Fit-out works
 • Electrical Engineering facilities including HV &LV Power & Communication System
 • Air Conditioning and Air Quality Control
 • Fire Protection / Suppression Systems
 • Water Treatment and Supply Systems
 • Waste Water Treatment Plant
 • Plumbing and Sanitary Systems
 • Vertical Transportation System
 • Mechanical & Electrical Supplies for Utility Services for Industrial Plant

Energy Management

 • Energy Auditing and Studies
 • Energy Conservation Measures (E.C.M.) Implementation
 • Energy Efficient Conceptual and Detail Design
 
 

Range of Services

 • Project Management, inclusive of Cost Planning and Time Scheduling
 • Construction Management and Supervision
 • Integrated Conceptual and Detail Design, inclusive of Structural, Architectural and M & E Engineering
 • Analysis of Building Safety and Performance, Inclusive of Assessments Report
 • Bidding Documentation and Recommendation
 • Quantity Surveying
 • Operation & Preventive Maintenance Management
 
 

ทางบริษัทของเรามีความรู้ความชำนาญพิเศษในด้านการทำงานสาขาต่างๆ โดยแบ่งเป็น

 • Civil and Structural Engineering
 • Architectural and Interior Fit-out
 • High Voltage and Low Voltage Electrical Engineering Facilities
 • Information and Communication System
 • Air Conditioning and Air Quality Control
 • Fire Protection and Suppression
 • Mechanical and Electrical Supply for Industrial Plants
 • Water Treatment and Supply System
 • Waste water collection and Treatment Plants
 • Plumbing and Sanitary Installation
 • Vertical Transportation System
 • Energy Management

การให้บริการ การบริหารโครงการ การบริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

 

การบริหารโครงการจะครอบคลุมกิจกรรมต่อไปนี้      

 • การจัดเตรียมแผนงานหลัก
 • การกำหนดแบบปฏิบัติการ การตรวจสอบติดตาม และควบคุมปฏิบัติการ
 • การประสานงาน
 • การจัดการประกวดราคา และการว่าจ้างผู้รับเหมา
 • การควบคุมงบประมาณ และควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ

การบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างจะครอบคลุมกิจกรรมต่อไปนี้

 • การวางแผนการบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง
 • การควบคุมคุณภาพของงาน
 • การควบคุมงบประมาณ
 • การประชุมและรายงานผล
 • การประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
     
การให้บริการการสำรวจปริมาณงาน, การตรวจสอบอาคาร และการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานการบำรุงรักษา เชิงป้องกันตลอดจนการประเมินความปลอดภัย, การใช้พลังงานของอาคาร, การบริการออกแบบ
 

การสำรวจปริมาณงาน

เราดำเนินการตรวจนับปริมาณงาน สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการออกแบบเพื่อการประมูล หรือการสำรวจปริมาณงานก่อสร้างจริงของโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะความต้องการของลูกค้า ดังนี้

 • การสำรวจเพื่อการปรับปรุงโครงการ
 • การสำรวจเพื่องานประมูล
 • การสำรวจเพื่อการประเมินมูลค่าโครงการ
 • การสำรวจเพื่อทราบความคืบหน้าของโครงการ

การบริการการตรวจสอบอาคาร

เป็นการสำรวจเพื่อประเมินสภาพอาคารหลังการก่อสร้างแต่ยังคงใช้งานอยู่ ในด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพหรือสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สำคัญ ซึ่งเปรียบเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัย, การใช้พลังงานของอาคาร เพื่อการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานดังกล่าว

การวางแผนการบำรุงรักษา

จะช่วยผู้บริหารอาคารในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) อย่างถูกต้อง เพื่อช่วยยืด อายุการใช้งานเครื่องจักร และอุปกรณ์ และการลดการเกิดความชำรุดเสียหายก่อนเวลาที่เหมาะสม

การบริการงานออกแบบ

สอดคล้องกับการให้บริการการสำรวจตรวจสอบในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เราได้ให้บริการงานออกแบบ เมื่อปรับปรุงอาคารให้ได้ตามมาตรฐาน ตลอดจนงานออกแบบสำหรับโครงการใหม่ๆ อย่างครบวงจร

อกแบบ และก่อสร้าง (Design & Build)

 • ออกแบบทางวิศวกรรม, งานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม
 • การจัดหา และติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม
     
  การให้บริการด้านที่ปรึกษาด้านพลังงาน
 

การทำงานจะเป็นการให้คำปรึกษาและการตรวจวัด และวิเคราะห์ต่างๆ ณ สถานประกอบการ โดยเน้นที่การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ด้วยการบริหารจัดการ และการปรับปรุงต่างๆ ด้วยการค้นหาศักยภาพ การประเมินผลการอนุรักษ์ และความคุ้มค่าในการลงทุน

ผลงานที่สำคัญ ได้แก่การเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

| top |

|  Home  |  Who we are  |  What we do  |  Classified  |  Link  |  Knowledge con.  |  Knowledge center  |  Contact us  |