Knowledge Construction Supervision
 
 
     
       

ก่อนหน้าที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารใน บริษัท ไออีซีเอ็ม จำกัด ผมเองเป็นพนักงานคนหนึ่งในแผนกควบคุมงานของบริษัท เอ็นไวรอนเมนตอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด (หรือที่รู้จักกันในนามว่า อีอีซี) มีทีมงานร่วมทำงานในแผนกเพียง 5-6 คน ในช่วงต้นงานส่วนใหญ่เป็นการควบคุมงานในโครงการที่ทำควบคู่กับงานออกแบบของบริษัทฯ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แผนกควบคุมงานได้สั่งสมชื่อเสียงและความสำเร็จในด้านการควบคุมงานก่อสร้างระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร สำหรับอาคารสำนักงาน, อาคารพักอาศัย, อาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่, อาคารที่ทำการของรัฐ และโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ เป็นผู้มากทั้งความรู้และประสบการณ์ ทำให้งานของแผนกควบคุมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ ทัดเทียมและสามารถรับทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
 

จากสภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของธุรกิจในสาขาการก่อสร้างของประเทศไทย และสืบเนื่องจากการที่ผู้บริหารของบริษัท เอ็นไวรอนเมนตอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด เห็นว่าทางแผนกควบคุมงานมีความพร้อมในด้านบุคลากร และการบริหารอย่างเป็นอิสระ จึงได้ก่อตั้งบริษัท ไออีซีเอ็ม จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ.2535 เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท EEC Group of Companies และผมได้รับความไว้วางใจจากผู้ก่อตั้งฯ มอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สิ่งหนึ่งที่ผมและพนักงาน ไออีซีเอ็ม ทุกคนตระหนักไว้ตลอดเวลาก็คือการเจริญเติบโตของเราจนมาเป็น บริษัท ไออีซีเอ็ม จำกัด ทุกวันนี้นั้น มิใช่เกิดจากผลการทำงานร่วมกันของพนักงาน ไออีซีเอ็ม แต่ฝ่ายเดียว เราไม่ลืมว่าชื่อเสียงและผลงานของบริษัท อีอีซี หรือบริษัทแม่ผู้ก่อตั้ง เป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุน ให้การฏิบัติงานของเราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ร่วมงาน ทั้งบริษัทที่ปรึกษาต่างๆ, ผู้รับเหมา ผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักร/อุปกรณ์ ฯลฯ จนประสบความสำเร็จ และราบรื่นมาโดยตลอด

บริษัท ไออีซีเอ็ม มีปรัชญาและแนวทางที่ชัดเจนขององค์กรในการดำเนินงานด้านวิศวกรที่ปรึกษา การกำหนดนโยบายและการดำเนินการมิได้ทำโดยลำพังแต่ผู้เดียว มีการให้ความร่วมมือ, เกื้อหนุน, แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน และมีนโยบายหลักๆ สอดคล้องกันกับนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ โดยยึดเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการก่อตั้งบริษัท คือไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อแสวงหากำไรเป็นเรื่องหลัก ต้องการที่จะพัฒนาวงการวิศวกรที่ปรึกษาในบ้านเราให้มีคุณภาพมาตรฐาน เน้นให้พนักงานทุกคนรักและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพวิศวกร มีความภาคภูมิใจในผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการ ทุกวันนี้ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้ต่อไป โดยมีเป้าหมายการจัดตั้งองค์กรเป็นรูปสถาบันวิศวกรที่ปรึกษา

นโยบายการบริหาร บริษัท ไออีซีเอ็ม ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้นั้น หลักๆ เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ประกอบด้วย :-

  1. ดำเนินงานตามขอบเขต ภายใต้จรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาโดยเคร่งครัด
  2. สร้างเสริมองค์กรให้มีบุคลากรทำงานได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งตัวพนักงานและบริษัทฯ
  3. ดำเนินงานโดยคำนึงในด้านการสร้างประโยชน์, สวัสดิภาพ, สุขภาพและความปลอดภัยต่อสาธารณะชน และสิ่งแวดล้อม
  4. เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีศักยภาพ, ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีส่วนเข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ เพื่อร่วมบริหารและร่วมดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและต่อพนักงาน
  5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรในด้านวิชาการและในด้านบริหาร เพื่อสามารถขยายขอบเขตของการรับงานได้กว้างยิ่งขึ้น
  6. ให้คำปรึกษา, สนับสนุน และช่วยเหลือให้แก่ วิศวกร / ผู้ประกอบการด้านวิชาชีพวิศวกรรม ที่ร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
  7. เป็นตัวแทนและทำหน้าที่ส่งเสริมชื่อเสียง และความเจริญก้าวหน้าของกลุ่มบริษัท EEC Group of Companies
  8. ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นแรงผลักดันในการเป็นสถาบันทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ และทัดเทียมกับบริษัทต่างชาติ ที่จะเข้ามามีบทบาทในการประกอบอาชีพในประเทศเรามากขึ้น

ในปัจจุบัน บริษัท ไออีซีเอ็ม จำกัด (iECM Co., Ltd.) ได้จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาไทยกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง, ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล โดยสภาวิศวกร, เป็นสมาชิกนิติบุคคล ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในด้านงานที่ปรึกษาการบริหารโครงการ / บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง และได้ขยายขอบเขตของการทำธุรกิจให้กว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย :-

| top |    
|  Home  |  Who we are  |  What we do  |  Classified  |  Link  |  Knowledge con.  |  Knowledge center  |  Contact us  |