เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไออีซีเอ็ม จำกัด (iECM)

ได้เปลี่ยนชื่อและโลโก้อย่างเป็นทางการ จากชื่อ บริษัท อีอีซี คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด (EEC-CM) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2549 นี้ เพื่อสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและการตลาด การตลาด และการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

บริษัทฯ แยกตัวจากแผนกควบคุมงานก่อสร้างของ บริษัท เอ็นไวรอนเมนตอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด (EEC) ออกมาตั้งในรูปบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในปี พ.ศ. 2535 จดทะเบียนที่ปรึกษาไทยกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ประเภท A หมายเลข 488 ในปี พ.ศ. 2542 และในปี พ.ศ. 2544 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาวิศวกร และในปี พ.ศ. 2559 ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประเภทนิติบุคคล ใบอนุญาต เลขที่ น. 0046/59

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของทีมงานวิศวกรเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านวิชาชีพ ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการในด้านการบริหารโครงการการบริหารงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้างและการบริหารการใช้พลังงาน ฯลฯ

บริษัท ได้คำนึงถึง มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ ทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละงานที่ให้บริการ เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่าย และได้ตามกำหนดเวลาตามที่เจ้าของโครงการให้ความไว้วางใจ