บริการของเรา

 

ที่ปรึกษาระบบพัฒนาการจัดการพลังงาน   วัตถุประสงค์

      เพื่อให้บริการในการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงานให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
      กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุม
      และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
      (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

   การให้บริการ

1. ดำเนินการเป็นที่ปรึกษา ในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

2. ช่วยอาคาร/โรงงานในการประสานงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) ในการดำเนินการตามข้อ 1

3. การดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสาร การจัดทำข้อมูล การจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงานให้เป็นไปตามความต้องการของกฎหมาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 • ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนการปฎิบัติ
 • กำหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน
 • ประเมินสถานะการใช้พลังงานเบื้องต้น
 • กำหนดนโยบาย และประชาสัมพันธ์
 • ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
 • กำหนดมาตรการ เป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน
 • ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบ และวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
        เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
 • ตรวจติดตาม และประเมินผล ระบบการจัดการพลังงาน
 • ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข ข้อบกพร่องของ
        ระบบการจัดการพลังงาน
 • ดำเนินการตรวจสอบระบบภายใน(Internal Audit)
 • จัดทำรายงานการจัดการคำนวนพลังงาน