ผลงานของเรา

โครงการงานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท ไออีซีเอ็ม จำกัด (iECM) เข้าร่วมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาฯ ดำเนินงานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ) ดำเนินภารกิจดังนี้

  • เข้าไปผลักดัน และสนับสนุนโรงงานควบคุม ให้มีการดำเนินการฝึกอบรม/กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงงานควบคุม รวมถึงติดตามผลประหยัดจากการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม ในการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561รายชื่อโรงงานที่เข้าดำเนินการ

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (TSIC-ID 11043-0001)
บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำกัด บริษัท กรีนสปอต จำกัด
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไทยเดลมาร์ จำกัด
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (TSIC-ID 11049-0003) บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำกัด
บริษัท แสงโสม จำกัด บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด
บริษัท โอลีน จำกัด บริษัท โปร เห็ด จำกัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
การปฎิบัติงาน
  • เข้าเยี่ยมพบโรงงานควบคุม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

- เข้าเยี่ยมพบโรงงานควบคุมที่มีผลการทวนสอบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน“ไม่ผ่านการตรวจสอบ” (Major) จำนวน 2 ครั้ง
เพื่อผลักดันให้ได้รับผลเป็น “ผ่านการตรวจสอบ” ในรอบปีต่อไป

- เข้าเยี่ยมพบโรงงานควบคุมที่มีผลการทวนสอบรายงานผลการตรวจสอบ และรับรองรายงานการจัดการพลังงาน “ผ่านการตรวจสอบแล้ว แต่ต้องแก้ไขต่อไป” (Minor) จำนวน 1 ครั้ง
เพื่อผลักดันให้ได้รับผลเป็น “ผ่านการตรวจสอบ” ในรอบปีต่อไป


รายชื่อโรงงานที่เข้าดำเนินการ
บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัด
บริษัท อันดามันซูริมิ อินดัสทรีส์ จำกัด
บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สยามสมุทร โฟรเซ่นฟู้ดส จำกัด
บริษัท สิทธินันท์ จำกัด บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด (T. C. Union Agro Tech)
บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำกัด บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด บริษัท เกาะสมุทร โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
บริษัท ไทยน้ำแข็งหลอด จำกัด บริษัท เกรทฟู้ด (ไบโอเคม) จำกัด
บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด
บริษัท สินชัยห้องเย็น จำกัด (Sinchai Cold Storage) บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ทวีวงษ์ จำกัด
บริษัท น้ำแข็งนำชัย จำกัด บริษัท ชินวงศ์ฟู้ดจำกัด
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งแม่กลอง
บริษัท ปิติห้องเย็น จำกัด บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด บริษัท อินเตอร์แอ็ดว้านซ์ฟูด จำกัด
บริษัท เส้นหมี่เหรียญไทย จำกัด บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


การปฎิบัติงาน