ผลงานของเรา

โครงการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร

ตรวจสอบอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และมาตรา 32 ทวิ (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 รวมถึงกฎกระทรวงหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 เพื่อดำเนินการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยสำหรับการใช้อาคาร


ขอบเขตการดำเนินการตรวจสอบ


 • ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
 •       - การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
        - การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
        - การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้อาคาร
        - การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
        - การชำรุดสึกหรอของอาคาร
        - การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
        - การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

 • ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
 •        ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
        - ระบบลิฟต์
        - ระบบไฟฟ้า
        - ระบบปรับอากาศ
        - ระบบบันไดเลื่อน

         ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
        - ระบบประปา
        - ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
        - ระบบระบายน้ำฝน
        - ระบบจัดการขยะมูลฝอย
        - ระบบระบายอากาศ
        - ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

         ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
        - บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
        - เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน
        - ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
        - ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
        - ระบบลิฟต์ดับเพลิง
        - ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
        - ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
        - ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
        - ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
        - ระบบป้องกันฟ้าผ่า
        - แบบแปลนอาคารเพื่อการดับเพลิง

 • ตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการอพยพ
 •       - สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
        - สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
        - สมรรถนะระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 • ตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร
 •       - แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
        - แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
        - แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
        - แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจอาคาร

 • ลักษณะบริเวณที่ต้องตรวจสอบ
 •       - ทางเข้าออกของรถดับเพลิง
        - ที่จอดรถดับเพลิง
        - สภาพของรางระบายน้ำ

 • ลักษณะบริเวณที่ไม่ต้องตรวจสอบ
 •       - ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงต่อผู้ตรวจสอบ
        - ตรวจสอบที่อาจทำให้อาคารหรือวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์เกิดความเสียหาย

การปฎิบัติงาน