ผลงานของเรา

โครงการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

บริษัท ไออีซีเอ็ม จำกัด (iECM Company Limited) ในฐานะบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาวิศวกรรมระบบ และที่ปรึกษาด้านพลังงาน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามมาตรา 48/1 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) กระทรวงพลังงาน ประเภทนิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ น.0046/59


หน้าที่

 • พิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องของรายงานการจัดการพลังงาน เอกสารและหลักฐาน รวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานและอาคารควบคุม
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ ระบุความสอดคล้องหรือความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด รวมถึงระบุ ประเภทความไม่สอดคล้อง ในกรณีร้ายแรง (Major) หรือไม่ร้ายแรง (Minor) และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน ในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับข้อกำหนด และดีขึ้นกว่าเดิม
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองฯ สรุปผลการตรวจสอบ รายการตรวจประเมิน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้ตรวจสอบและรับรองฯ

ปี 2560

 • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 • โรงงานอินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์จำกัด
 • บิ๊กซี จำนวน 28 สาขา

ปี 2559

 • ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 • บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 • โรงงาน แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • โรงงาน ซันซีพลาสติก พี.เอส. จำกัด
 • โรงงาน มิซึกิ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • โรงงาน คิงส์มิลลิ่ง จำกัด

การปฎิบัติงาน