บริการของเรา

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศกรมฯ เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาต เข้าดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2561 ได้กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงาน ควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปี 2561 เฉพาะในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุมเอกชน ดังนี้โดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (External Auditor) ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นตามขั้นตอนประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัด การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายบริษัท ไออีซีเอ็ม จำกัด (iECM Company Limited) ในฐานะบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาวิศวกรรมระบบและที่ปรึกษาด้านพลังงาน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามมาตรา 48/1 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) กระทรวงพลังงาน ประเภทนิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ น.0046/59

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 •  iECM จะดำเนินการอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552) ประกอบด้วย
        • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
        • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงาน ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
 • พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ผ่านกระบวนการตรวจสอบจาก External Auditor
 • ผลการตรวจรับรองการจัดการพลังงานที่ชัดเจน แม่นยำ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในองค์กร ให้มีส่วนร่วมในระบบการจัดการพลังงาน
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม และเพิ่มโอกาสทางการวางนโยบายทางการตลาด ให้มีความยืดหยุ่นจากต้นทุนการประกอบการที่ลดลง
        เพื่อเพิ่มความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน
 • ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงาน ทั้งในเชิงเทคนิคและระบบ การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานในองค์กร
ขั้นตอนการดำเนินงาน

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน


การตรวจสอบและรับรองขั้นที่ 1 การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน

อาคารควบคุมจัดส่งรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ มาให้ผู้ตรวจสอบฯ ก่อนเข้าดำเนินการตรวจสอบและรับรองสถานที่ปฏิบัติจริง จำนวน 5 วัน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเอกสารและหลักฐาน ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของวิธีการจัดพลังงานหรือไม่ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาในขั้นตอนนี้ยัง “ไม่ถือเป็นที่สุด” โดยให้นำไปประกอบการดำเนินงานตรวจสอบ ณ สถานที่ปฏิบัติจริงต่อไป

การตรวจสอบและรับรองขั้นที่ 2 การตรวจสอบและรับรอง ณ สถานที่ปฏิบัติจริง

การตรวจสอบในขั้นตอนนี้ เพื่อตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานตามข้อกำหนด ผู้ตรวจสอบจะใช้วิธีการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ขอดูเอกสาร บันทึกและหลักฐานการดำเนินงาน ตามข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงาน

ก่อนลงพื้นที่ในการตรวจสอบจะประสานงานกับเจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุมหรือผู้รับผิดชอบฯ เพื่อกำหนดแผนดำเนินการ โดยระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร จำนวนพนักงาน พนักงาน และความซับซ้อนของกระบวนการทำงานของโรงงาน/อาคารควบคุม การดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง จะตรวจสอบจากแหล่งข้อมูล ดังนี้
1) ข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน กิจกรรม บันทึกการดำเนินงาน ณ สถานที่ปฏิบัติจริง
2) ข้อมูลการสัมภาษณ์บุคลากร โดยการสุ่มเป็นจำนวนอย่างน้อย 3 % ของพนักงานทั้งหมด

การสรุปผลการตรวจสอบฯ จะแสดงผลการตรวจสอบฯ พร้อมข้อคิดเห็นการปรับปรุงในวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการพลังงานต่อไป ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานฯ มีดังนี้
- ในกรณีที่ดำเนินการจัดการพลังงานสอดคล้องกับข้อกำหนด ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่า “ ผ่านการตรวจสอบ”
- ในกรณีที่ดำเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด อย่างร้ายแรง(Major) ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่า “ ไม่ผ่านการตรวจสอบ”
- ในกรณีที่ดำเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด อย่างไม่ร้ายแรง (Minor) ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่า “ ผ่านการตรวจสอบแต่ต้องแก้ไขในปีถัดไป”

การจัดรายงานผลการตรวจสอบฯ โดยนำรายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน มาจัดทำเป็นสรุปผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

แผนปฎิบัติงานเข้าตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานใบอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานหนังสือรับรองศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
กระทรวงการคลังใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

รายละเอียดขนาดโรงงาน/อาคาร