ผลงานของเรา

โครงการที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ปี พ.ศ. 2552 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และตรวจสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ขั้นตอนการดำเนินงาน

 •  อบรมให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฎิบัติตามกฎหมาย ระบบการจัดการพลังงาน การตรวจประเมินติดตามการพลังงาน (Internal Audit) จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน
       การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานฯ
 • ให้คำแนะนำการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (Energy Management Matrix) พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายขององค์กร
 • ให้คำแนะนำการทำจัดนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกฎหมาย
 • ให้คำแนะนำการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และคณะผู้ตรวจประเมินฯ
 • ให้คำแนะนำการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (Specific Energy Consumption) เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
 • ให้คำแนะนำและค้นหาจุดสูญเสียพลังงาน พร้อมตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน สมรรถนะและประสิทธิภาพ ทั้งระบบปรับอากาศ แสงสว่าง ทำความเย็น สุขาภิบาล บำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ
 • ให้คำแนะนำและร่วมการวิเคราะห์การใช้และการสูญเสียพลังงาน กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดัชนีชี้วัด (KPI) นวัตกรรมเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานใหม่ๆ และกำหนดเป้าหมาย
      และแผนการอนุรักษ์พลังงาน
 • ให้คำแนะนำและร่วมกำหนดแผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน และจิตสำนึกนำไปสู่ค่าเป้าหมายที่กำหนด
 • ให้คำแนะนำและร่วมติตตามผล/ประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน อบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Workshop Internal Audit) และร่วมสังเกตการณ์การ Internal Audit พร้อมให้คำแนะนำ
 • ให้คำแนะนำการประชุมทบทวน แก้ไขข้อบกพร่องผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 • ประเมินผล และสรุปปัญหาอุปสรรค พร้อมให้แนะนำแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงในปีต่อไป

การปฎิบัติงาน